طرح ملی برای کیفیت بهتر هوا تصویب شده است


03.06.2021

نه شورای شهرداری حمایت خود را از ابتکار عمل ابراز داشته اند.

این طرح مربوط به کاهش سطح دی اکسید نیتروژن است که هنوز هم گاهی اوقات از حداکثر حد مجاز بالاتر میرود.

پس از تصویب این طرح ، وزیر محیط زیست ، آب و هوا و توسعه پایدار کارول دیشبورگ این پیشنهاد را به مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل ارسال می کند.