دادخواست عمومی بهداشت زنان 4500 امضا جمع کرد


07.06.2021

در دادخواست عمومی شماره 1865 پیشنهاد شده است که برای زنانی که پریود می شوند ، دو روز مرخصی در هر ماه معرفی شود.

برای این دادخواست 4500 امضا نیاز بود تا در اتاق وزیران مورد بحث قرار بگیرد، که تا بدینجای کار 4502 امضا جمع شده است و 22 روز دیگر همچنان برای امضا گیری ادامه دارد. پس از اعتبارسنجی امضاها ، دادخواست در اتاق وزیران مورد بحث قرار می گیرد.

در این دادخواست تأکید شده است که ابتکار عمل نباید بهانه تضمین شده ای برای در رفتن از زیر کار باشد ، بلکه فرصتی است که زنان می توانند به صورت جداگانه انتخاب کنند و در حالی که احساس درد می کنند خود را مجبور به کار نمی کنند.