سارق درب خانه ی را در کرچبرگ شکست و با پول نقد و جواهرات فرار کرد


09.06.2021

عصر روز سه شنبه ، ساکنان یک آپارتمان در طبقه همکف در خیابان د سیگالس در کرچبرگ متوجه شدند که آنها قربانی یک سرقت شده اند.

سارق از پنجره باز وارد ساختمان آپارتمان شده بود. ساکنین که در این زمان در یک اتاق دیگر بودند ، صداهایی از اتاق خواب شنیدند و وقتی می خواستند اتفاقات را بررسی کنند ، متوجه شدند که در اتاق خواب از پشت قفل شده است. سارق اندکی پس از آن با پول نقد و مقداری جواهرات فرار کرد.

همچنین در اواخر عصر سه شنبه ، یک گشت پلیس توانست یک مرد را در نزدیکی ایستگاه راه آهن پایتخت دستگیر کند. این فرد سوار بر دوچرخه ای بود که سرقت آن 5 ژوئن به پلیس گزارش شده بود. دوچرخه به صاحب خود بازگردانده شد و مجرم فرضی جریمه شد.