اتحادیه ها از "بستر اقدام اقلیمی و انتقال انرژی" انتقاد می کنند

11.10.2021

OGBL ، LCGB ، و CGFP اتحادیه های کارگری و کارمندان با صدور بیانیه ای مشترک ، قدرت توزیع شده کرسی های نابرابر در پلتفرم "اقدام اقلیمی و انتقال انرژی" را "توهین به اتحادیه ها و جامعه" دانستند.
در بیانیه مطبوعاتی ، اتحادیه ها از تصمیم دولت مبنی بر اعطای هفت کرسی به نمایندگان کارفرمایان و تنها دو کرسی به اتاق کارکنان ابراز نگرانی می کنند.
در این بیانیه به این نکته اشاره شده است که اتحادیه ها در این پلتفرم حضور کمتری دارند و همچنین به نظر میرسد که منافع دولت به جای صدها هزار کارمند در لوکزامبورگ ، متعلق به مشاغل و صاحبان سرمایه است.


 
Source: News RTL Lëtzebuerg