لوکزامبورگ یک پردیس برای بخش فضایی ایجاد خواهد کرد

25.10.2021

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ Franz Fayot صبح دوشنبه در نمایشگاه جهانی دبی این خبر را اعلام کرد.
هدف پردیس جدید ایجاد سایتی است که همه نقش آفرینان مهم بخش فضای ملی بتوانند در آن کار و همکاری کنند.
به غیر از آژانس فضایی لوگزامبورگ، مرکز نوآوری منابع فضایی اروپا (ESRIC) نیز در سایت جدید نصب خواهد شد.
با این حال، علیرغم اعلام این خبر، وزیر فایوت هیچ بینشی در مورد مکان های احتمالی برای پردیس فضایی جدید ارائه نکرد.


 Source: News RTL Lëtzebuerg