اولین نوآوری پنل های خورشیدی شناور در لوکزامبورگ

27.10.2021

آرسلورمتال و انووس با همکاری هم  یک نیروگاه فتوولتائیک شناور در حوضه ای را ارائه می دهند که برای خنک کردن کوره های  یک سایت فولاد استفاده می شود.
حوضه خنک کننده قدیمی 60000 متر مربع مساحت دارد. 25000 متر مربع از آنها اکنون توسط 6700 پنل خورشیدی که انرژی های تجدیدپذیر تولید می کنند پوشیده شده اند.
نصب این پنل های شناور 6 ماه طول کشید و برای اولین بار در لوکزامبورگ است که یک نیروگاه انرژی خورشیدی شناور که به انرژی های تجدیدپذیر لوکزامبورگ کمک می کند.
این نیروگاه می تواند 3 گیگاوات ساعت در سال برق تولید کند و می تواند نیاز انرژی حدود 800 خانوار چهار نفره را پوشش دهد. Enovos می گوید تاسیسات بزرگی مانند این یک گام بزرگ به جلو از نظر حفاظت از آب و هوا هستند. Source: News RTL Lëtzebuerg