آغاز تحقیقات دانشگاه لورن در مورد سرقت ادبی نخست وزیر بتل

28.10.2021

این دانشگاه با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد که در مورد ادعای "عدم تمامیت علمی" پایان نامه نخست وزیر زاویر بتل تحقیق خواهد کرد.
این بیانیه همچنین نشان می دهد که تصمیمات احتمالی به نتیجه تحقیقات بستگی دارد.
مدیر ارتباطات دانشگاه دیوید دین تاکید کرد که پایان نامه DEA بتل را نمی توان با یک پایان نامه دانشگاهی مقایسه کرد و در آن زمان، موسسه فاقد ابزار امروزی برای بررسی دقیق اصالت آن بود.
با این وجود، دانشگاه لورن همچنین تاکید کرد که اتهامات سرقت ادبی جدی گرفته خواهد شد. تا زمان روشن شدن موضوع، مسئولان دانشگاه از اظهارنظر بیشتر خودداری خواهند کرد.


 Source: News RTL Lëtzebuerg