گزارش ملی تأیید می کند که واکسن کووید خطر  مرگ را کاهش می دهد

09.11.2021

این گزارش نشان می‌دهد که آنتی بادی ها 28 روز پس از تزریق دوم کارآمد می‌شود.
این گزارش  توسط تیم های اپیدمیولوژیک و آماری اداره بهداشت بین 28 دسامبر 2020 تا 15 ژوئن سال جاری انجام شده است.
این سند نتیجه می گیرد که به خصوص برای افراد بالای 70 سال، ابتلاها پس از تلقیح کامل 85 درصد کاهش یافته است. به طور مشابه، تغییرات مرگ و میر 99٪ کاهش یافت در حالی که خطر بستری شدن در بیمارستان 92٪ کاهش یافته. خطر ابتلا تقریبا 9 برابر کمتر است.
تأثیر واکسن در خانه‌های سالمندان و مراقبتی کشور نیز نشان داده شد: 90٪ ابتلا کمتر، 98٪ کمتر بستری در بیمارستان و 96٪ مرگ و میر کمتر است. ساکنان آن موسسات نیز با 80 تا 84 درصد بالاترین میزان واکسیناسیون را در کشور دارند.
واکسن BionTech/Pfizer بیشترین استفاده را در دوک بزرگ دارد و پس از آن AstraZeneca، Moderna و Johnson&Johnson قرار دارند. Source: News RTL Lëtzebuerg