از 41 قصابی لوکزامبورگ 18 مورد آن از ترازوهای غیر منطبق استفاده می کنند

19.11.2021

طی بررسی های متداول، یک سوم از 18 قصابی های خاطی همچنان قوانین رسمی را نقض می کردند.
به گفته وزارت حمایت از مصرف کننده، 18 قصاب از 41 قصابی در داخل سوپرمارکت ها از ترازوهای کالیبره شده اشتباه استفاده می کنند. برخی از مشاغل بررسی شده اظهار داشتند که از مقررات موجود اطلاعی ندارند.
در طی بررسی بیشتر، مشهود شد که اکثریت آنها ترازوهای خود را بر این اساس تنظیم کرده بودند. شش کسب و کار در نتیجه نادیده گرفتن قوانین جریمه شدند. Source: News RTL Lëtzebuerg