Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

امتیازات بیشتر برای کارمندان در بخش بیمارستان

29.07.2022

اتحادیه های کارگری و فدراسیون بیمارستان ها روز جمعه اعلام کردند، قرارداد جمعی جدیدی برای 9000 کارمند بخش بیمارستانی امضا شده است.
فدراسیون بیمارستان های لوکزامبورگ (FHL) و اتحادیه های OGBL و LCGB خوشحال اعلام کردند: "این یک توافق محکم است که در یک فضای سازنده مذاکره شده است." آنها روز جمعه در یک بیانیه مطبوعاتی از امضای یک قرارداد جمعی جدید برای 9000 کارمند در این بخش خبر دادند.
متن جدید که از 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2024 به ماسبق اعتبار دارد، مجموعه ای از پیشرفت ها را برای کارمندان فراهم می کند. در سطح مالی از افزایش کمک هزینه و مرخصی جبرانی شیفت شب بهره مند خواهند شد. ارشدیت نیز بهتر تشخیص داده خواهد شد.
همچنین برخورداری از حق بازنشستگی پیش از موعد تدریجی، "که به کارمندان اجازه می دهد تا به تدریج زمان کار خود را در پایان عمر کاری خود کاهش دهند" در نظر گرفته شد. از لحاظ دورکاری (برای کسانی که می توانند از آن استفاده کنند) و حق قطع ارتباط و همچنین اقداماتی برای مقابله با آزار و اذیت پیش بینی شده است.