Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

مذاکرات فدراسیون روان درمانگران با CNS آب در هاون کوبیدن است

01.08.2022

فدراسیون روان‌درمانگران و CNS چندین سال است که در مورد بازپرداخت هزینه‌های روان‌درمانی مذاکره می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که برای رسیدن به یک توافق هنوز راه زیادی باقی مانده است.
فدراسیون روانشناسان Fapsylux امید زیادی به کمیسیون نامگذاری که توسط کلود هاگن وزیر امنیت اجتماعی تشکیل شده است، بسته است.
فدراسیون Fapsylux به اعضای خود توصیه کرده بود که برای هر جلسه یک ساعته روان درمانی 175 یورو دریافت کنند. رئیس CNS توضیح می دهد که CNS در آن زمان غافلگیر شده بود و با Fapsylux ملاقات کرده بود تا بفهمد این تعرفه از کجا آمده است، اما با وجود این تبادلات، مشکل حل نشده است.
تقاضا برای روان درمانی روز به روز در حال افزایش است، رئیس Fapsylux آن را به خوبی می داند و این را به ویژه از دوره کووید. او این را غم انگیز می داند که برخی از مردم توانایی پرداخت مشاوره با روان درمانگر را ندارند.
برای روان درمانگران، 120 یورو در هر جلسه پیشنهادی توسط CNS واقع بینانه نیست. 
رئیس فدراسیون Fapsylux یادآور شد که این تنها نقطه اختلاف نیست. به عنوان مثال، آنها هنوز در حال بحث در مورد اینکه کدام آسیب شناسی بازپرداخت و کدام دسته سنی بیماران مربوط می شود، هستند.