Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

اگر باک سوخت اتومبیل تان خالی است امروز حتما آن را پر کنید

04.08.2022

قیمت سوخت های فسیلی در لوکزامبورگ امروز پنجشنبه سقوط کرد: قیمت های جدید چندین سنت در هر لیتر کاهش یافت.
این بار، رانندگانی که با اتومبیل گازوئیل رانندگی می کنند می توانند نفس راحت بکشند: قیمت سوخت آنها از افت بسیار شدید سود می برد.
از این پنجشنبه 4 اوت هر لیتر گازوئیل 9.8 سنت کاهش می یابد و قیمت جدید آن به 1.713 یورو است (در مقابل 1.811 یورو دوباره چهارشنبه). 
اصل آن فراموش نمی شود. هر لیتر بنزین 95 به 1.669 یورو (-6.2 سنت) کاهش می یابد. این ارزان ترین سوخت فروخته شده در لوکزامبورگ است.
برای بنزین 98 بدون سرب 1.898 یورو در هر لیتر (-6.7 سنت) حساب کنید.
با وضعیت بالا و پایینی که قیمت سوخت درآورده است این کمترین حد قیمت سوخت بعد از شروع تورم است، پس تا قیمت آن بالا نرفته باک اتومبیل های خود را همین امروز فول کنید.