Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

ساختمان های عمومی باید با حداقل دما گرم شوند

25.08.2022

کلود تورمز وزیر انرژی در مصاحبه ای بیان کرد. شهرداری ها طی بخشنامه ای دستورالعمل صرفه جویی را دریافت کرده اند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد شده اند که تا ماه مارس 15 درصد کمتر گاز مصرف کنند و در حال حاضر به صورت داوطلبانه.
برای این کار، لوکزامبورگ قصد دارد دمای شهرداری ها و ساختمان های عمومی خود را در زمستان حداکثر به 20 درجه محدود کند. 
شهرداری ها نیز در بخشنامه ای دستورالعمل های خاصی برای دستیابی به صرفه جویی دریافت کردند. از جمله اینکه باید مصرف برق را تا حد امکان کاهش دهند.
علاوه بر این، دولت در ماه سپتامبر یک کمپین رسمی برای افزایش آگاهی افراد راه اندازی خواهد کرد.