Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

سال گذشته بیش از 200 دانش آموز از دبیرستان اخراج شدند

02.09.2022

شورای انضباطی می تواند بر اساس قانون حاکم بر دبیرستان ها از جمله سرقت ادبی، خرید و فروش مواد مخدر، خشونت یا آزار جنسی تشکیل شود.
در سال تحصیلی گذشته 290 شورای انضباطی در دبیرستان های سراسر کشور لوکزامبورگ تشکیل شد که منجر به اخراج 209 دانش آموز از مدارس متبوعشان شد. این شوراها می توانند بر اساس قانون حاکم بر دبیرستان ها (ماده 43 قانون مربوط به سال 2004) سازماندهی شوند، به دلایلی مانند حمل اسلحه، داشتن مواد مخدر یا معامله، توهین های تشدید کننده، خشونت، تحریک به خشونت، آزار جنسی یا اخلاقی، سرقت، سرقت ادبی، جعل اسناد یا کپی مدارک رسمی.
غیبت غیرموجه بیش از 60 ساعت درس یا سه محرومیت از مدرسه نیز ممکن است شامل شورای انضباطی شود.
این ارقام توسط کلود میش، وزیر آموزش و پرورش، پس از سوال پارلمانی فرد کاپ ( از حزب ADR) نماینده مجلس ارائه شد. وی همچنین خاطرنشان کرد: این شوراها می توانند تأثیر تعیین کننده ای بر کل جامعه مدرسه داشته باشند.
تعداد شوراهای انضباطی طی سه سال گذشته اندکی افزایش یافته است. این وزارتخانه جلسات این شورا ها را در سال 2019 تعداد  160 مورد، در سال 2020 ، 220 مورد و در سال 2021 این تعداد را 290 مورد فهرست کرده است.