Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

 لغو بعضی قطارها از اتلبوروک به مرش

09.09.2022

شرکت حمل و نقل سی اف ال اوایل روز جمعه قبل از ساعت 6 صبح اعلام کرد که هیچ قطاری در خط 10 بین اتلبروک و مرش حرکت نمی کند. اما کمی قبل از ساعت 10 صبح ادعا کردند که تا حدودی مشکل را حل کرده اند.
علت لغو شدن قطار ها یک مشکل فنی موثر بر راه آهن بود. برای جابجایی مسافران این خط به مقصد، سرویس اتوبوس جایگزین تعبیه شده بود.
کمی قبل از ساعت 10 صبح، شرکت حمل و نقل سی اف ال از سرگیری تدریجی قطار  بین اتلبوروک و مرش را اعلام کرد و در عین حال اذعان کرد که تاخیرها و لغوها هنوز ممکن است وجود داشته باشد. برای اطمینان از اینکه قطار شما لغو شده است یا خیر   توصیه می شود سیر تحول وضعیت سرویس دهس قطار هارا از طریق وب سایت رسمی شرکت حمل نقل سی اف ال دنبال کنید.