Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

مهلت درخواست برای کمک هزینه زندگی و حق انرژی تمدید شد

16.09.2022

دولت لوکزامبورگ مهلت ارسال درخواست برای دریافت کمک هزینه زندگی گران و حق انرژی را تمدید کرد.
l’allocation de vie chère et de la prime énergie
در مواجهه با افزایش شدید قیمت انرژی، دولت تصمیم گرفته است مهلت ارسال درخواست کمک هزینه زندگی گران و حق انرژی را تا 31 اکتبر 2022 تمدید کند.
کمک هزینه زندگی و حق انرژی به خانوارهای کم درآمد طبق شرایط و ضوابط تعیین شده توسط مقررات دولتی در شورا تعلق می گیرد.
اعطای حق هزینه انرژی برای افرادی که کمک هزینه زندگی دریافت می کنند به صورت خودکار است. افرادی که درآمد ناخالص آنها از سقف کمک هزینه 25 درصدی هزینه زندگی تجاوز نمی کند، می توانند برای دریافت حق هزینه انرژی درخواست دهند.
فرم درخواست و جدول با محدودیت درآمد به صورت آنلاین در وب سایت www.simourq.com در بخش راهنمای زندگی همراه با راهنما پرکردن فرم به فارسی و به صورت کاغذی در پذیرش صندوق همبستگی ملی یا شهرداری محل سکونت متقاضیان موجود است.