Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

 سال 2021،رکوردی برای مرکز مشترک تامین اجتماعی بوده است

12.10.2022

حدود 520000 کارمند، خوداشتغال و بیمه شده داوطلبانه در سال 2021 به سیستم اجتماعی لوکزامبورگ وابسته بودند.
بر اساس گزارش سالانه مرکز مشترک تامین اجتماعی، این رکوردی است که این مرکز به آن نرسیده بود. که بودجه ای بالغ بر 44.8 میلیون هزینه اداری ایجاد می کند.
در سال 2021، افرادی نیز بودند که به صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نکردند: بدین ترتیب احضاریه ای برای نزدیک به 7200 شرکت وابسته برای بازپرداخت اجباری کمک ها ارسال شد.
کمک های پرداخت شده توسط مرکز مشترک تامین اجتماعی در سال 2021 بالغ بر 6.85 میلیارد یورو بود، سطحی که هرگز تا این حد بالا نبوده است.
پذیرش مرکز مشترک تأمین اجتماعی نیز کارهای مهمی را انجام می دهد: در سال 2021، 210000 تماس، 160000 ایمیل و 180000 نامه رسیدگی کرده است.
لازم به ذکر است که یک رویه اداری ساده در مرکز مشترک تامین اجتماعی برای وابستگی، اعلام دستمزد، مشارکت... افراد استخدام شده توسط خانوارهای خصوصی وضع شده است. چند دسته از فعالیت ها را باید متمایز کرد: کار خانگی، مراقبت از کودکان، کمک و مراقبت از افراد وابسته. در سال 2021 نزدیک به 12700 نفر به این طرح پیوسته بودند. در این میان بیش از 2700 نفر از سالمندان یا افراد وابسته در خانه های مراقبت زندگی می کنند.
در سال 2021، مرکز مشترک تامین اجتماعی 9.9 میلیون یورو اعلامیه دستمزد را مدیریت کرد