Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

افزایش قیمت گازوئیل

12.10.2022

قیمت گازوئیل تا حد زیادی افزایش خواهد داشت
قیمت هر لیتر دیزل این چهارشنبه، 12 اکتبر افزایشیافت تا به رکورد بالاترین قیمت خود نزدیک شود.
هر لیتر گازوئیل با 11.8 سنت افزایش به قیمت 2.083 یورو به فروش می رسد. از زمان افزایش تاریخی خودکه قیمت آن به 2.112 یورو در هر لیتر در 10 مارس سال جاری رسیده بود، قیمت هر لیتر آن آنقدر گران نبوده است. از آن زمان، با وجود جابجایی های قابل توجه قیمت ، از لیتری  2 یورو تجاوز نکرده بود.
مهمتر از همه، شکاف قیمت آن با بنزین به طور ناگهانی در حال افزایش است از آنجایی که قیمت بنزین تغییر نمی کند و در قیمت جدید نمایش داده شده از سه شنبه 10 اکتبر باقیمانده است : 1.722 یورو برای 95 و 1.987 یورو برای 98.
این خبر بد برای کسانی که خود را با نفت کوره گرم می کنند نیز صدق می کند که قیمت آن نیز 11.5 سنت افزایش یافته است و اکنون به 1.502 یورو رسیده است