Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

سه عدد لاما در حال قدم زدن در CR132 

19.10.2022

 پلیس هشدار می دهند که سه عدد لاما در حال قدم زدن در CR132 هستند اگر بین Schlammesté و Weiler-la-Tour رانندگی می کنید مراقب باشید. ممکن است با لاماها روبرو شوید.
در حال حاضر مشخص نیست این حیوانات از کجا آمده اند و در آنجا چه می کنند. بنابراین مسئولان از رانندگان می خواهند مراقب باشند.
لاماها تنها حیواناتی نیستند که صبح امروز چهارشنبه در جاده‌های کشور قدم می‌زنند. هنوز هم طبق ACL و پلیس، چندین گاو در CR115 بین کروختن و شروندویلر آزاد هستند.