Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اکران مستند "دیگران" در سرزمین خودشان در لوکزامبورگ

"others" in their own land

فیلم مستند و میز گرد | "دیگران" در سرزمین خودشان

جامعه بهائی لوکزامبورگ با خوشحالی شما را به نمایش مستند «دیگران» در سرزمین خود دعوت می کند، مستندی از فرید حائری نژاد، فیلمساز درباره آزار و اذیت نهادینه شده بهائیان در ایران. این نمایش 60 دقیقه ای روز دوشنبه 24 اکتبر 2022 ساعت 19  در Ciné Utopia در لیمپرتسبرگ برگزار می شود. و پس از آن با کارگردان آقای حائری نژاد و نماینده جامعه جهانی بهائی خانم راشل بیانی گفتگو خواهد شد.

کجا برگزار می شود؟
Ciné Utopia
Avenue de la Faiencerie
Luxembourg
دوشنبه 24 اکتبر 2022 از 19:00 تا21:30

منتظرتان خواهیم بود