Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

"شناسه دیجیتال" آسان برای اجرا در سطح ملی، دشوارتر در سطح اروپایی 

27.10.2022

مناظره های دیروز چهارشنبه، اتاق نمایندگان بر موضوع دیجیتالی شدن کارت های شخصی مهم مانند کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی و بیمه اجتماعی متمرکز بود.
مارک هانسن : "شناسه دیجیتال" آسان برای اجرا در سطح ملی، دشوارتر در سطح اروپایی
در جلسه چهارشنبه مجلس، Gilles Roth، نماینده حزب مردم سوسیال مسیحی (CSV) در مورد امکان جمع آوری چندین کارت شخصی، از جمله کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی، و بیمه اجتماعی تحت یک کارت با عنوان "گذرنامه شهروندی" جویا شد.در پاسخ، Marc Hansen نماینده وزیر دیجیتالی‌سازی توضیح داد که در واقع پروژه‌ای برای متحد کردن حداقل دو کارت از این سه کارت وجود دارد، به این معنی که دیگر نیازی به حمل همه آنها نیست.وزیر Hansen خاطرنشان کرد: "دولت قبلاً اطلاعات موجود در گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی را دارد. ما اکنون به دنبال حذف کارت های فیزیکی و جایگزینی آنها با یک فرم دیجیتال هستیم. به این ترتیب مردم می توانند آنها را با تلفن خود حمل کنند. در یک "کیف پول الکترونیکی."وزیر Hansen همچنین اظهار داشت که اجرای چنین سیستمی در سطح ملی آسان است، اما دستیابی به توافق در سطح اروپایی بسیار پیچیده تر است.برخی ازگفتگوها در طول مناظره بر اهمیت پیشبرد دیجیتالی شدن در ادارات دولتی تاکید داشتند و برخی دیگر خاطر نشان کردند که هیچ راهی برای جایگزینی تماس فیزیکی بین فردی وجود ندارد.نماینده مجلس Diane Adehm از CSV گفت: "ایمیل یک به یک سازمان دولتی یک راهکار مفید است، اما گاهی اوقات یک شهروند می خواهد بداند که دقیقاً با چه کسی در حال گفتگو است. به ویژه برای افراد مسن و کسانی که با روش های ما آشنا نیستند، مهم است که فرصتی مانند یک قرارملاقات وجود داشته باشد.وزیر هانسن توضیح داد که به زودی، قرار ملاقات های ویدیویی با کارکنان اداری نیز ممکن خواهد شد. وی بر اهمیت پیشبرد بیشتر دیجیتالی شدن با ارائه برخی آمار تاکید کرد: اپلیکیشن MyGuichet تاکنون 260000، اپلیکیشن Gouvcheck 100000 و اپلیکیشن GouvID جدید 25000 دانلود شده است.