Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

بسته شدن بزرگراهA13 ازعصر جمعه 

28.10.2022

بزرگراه A13 عصر امروز جمعه بسته خواهد شد.
پل کمانی شیفلانژ، روز دوشنبه وارد مرحله جدیدی از کار می‌شود. بزرگراه A13 تمام آخر هفته بسته خواهد بود.
پل کمانی متقاطع معلق قرمز به طول 172 متر نیاز به بازسازی دارد. از سال 1994 عملیاتی شده است و به کاربران A13 اجازه می دهد از خط راه آهن و CR 168 عبور کنند.
از دوشنبه 31 اکتبر 2022 و «تا تابستان 2023» عملیات بهسازی سازه وارد فاز سوم می شود. ترافیک در دو خط به سمت پتانژ و یک خط به سمت شینگن خواهد بود و حداکثر سرعت مجاز به 70 کیلومتر در ساعت محدود خواهد شد.
برای شروع کار، اداره  راهسازی بزرگراه A13 را از این جمعه، 28 اکتبر 2022 حدود ساعت 9 شب تا دوشنبه حدود ساعت 6 صبح خواهد بست.
اما از آنجایی که کارهای مقدماتی که همیشه قبل از بسته شدن یک بزرگراه انجام می شود، چند ساعت قبل از آن انجام می شود، به گفتهاداره راهسازی، "انتظار می رود در پایان بعدازظهر این جمعه اختلالات ترافیکی ایجاد شود".
از آنجایی که بزرگراه A13 در هر دو جهت بین تقاطع اش و تقاطع بتمبورگ بسته خواهد شد، موانع متعددی در جاده ها ایجاد خواهند شد.
ترافیک از A4 به سمت تقاطع بتمبورگ از طریق اتصال اش A4، تقاطع سسانژ، A6، تقاطع گاسپریچ و A3 به سمت متز منحرف می شود.
ترافیکی که از A3 به ترتیب A13 به سمت تقاطع اش می‌آید از طریق تقاطع ،A3 ،بتمبورگ، تقاطع سسانژ، A6، و تقاطع گاسپریچ و A4 به سمت رمیش منحرف می‌شود.
ترافیک از A3 به سمت متز به A13 به سمت شینگن از طریق تقاطع بتمبورک، A3، دودلانژ، A3 و تقاطع بتمبورگ منحرف می شود.
ترافیک از CR165 به A13 به سمت اتصال Esch از طریق تقاطع Kayl، CR165، CR164، CR165، N13، تقاطع Pontpierre و A4 به سمت Raemerich هدایت می شود.
ترافیک از CR165 به A13 به سمت تقاطع Bettembourg از طریق تقاطع Kayl، CR165، CR164، CR165، N13، N31، تقاطع Livange و A3 به سمت متز منحرف می شود.
ترافیک از N31 به A13 به سمت پتانژ از طریق تقاطع Burange، Croix de Bettembourg، A3، Croix de Gasperich، A6، Croix de Cessange و A4 به سمت Raemerich هدایت می شود.