Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

گرم ترین ماه اکتبر در تاریخ لوکزامبورگ


02.11.2022

ماه اکتبر در سال 2022 گرم ترین ماه اکتبر در چندین سال گذشته در لوکزامبورگ ثبت شده است که میانگین دمای آن 3 درجه سانتی گراد بالاتر از حد معمول است.
اکتبر سال 2022 با میانگین دمای ماهانه 12.8 درجه سانتی گراد، 2.9 درجه سانتی گراد بالاتر از آب و هوای نرمال از سال 1991تا سال 2020 (9.9 درجه سانتی گراد) بوده است، اکتبر 2022 گرم ترین ماه ثبت شده در تاریخ ایستگاه هواشناسی فرودگاه لوکزامبورگ-فیندل از سال 1947 است که با اکتبر 2006 برابری می کند: 12.8 درجه سانتی گراد.
دلیل hین اتفاق چیست ؟ ایستگاه ملی هواشناسی لوکزامبورگ توضیح می‌دهد: «بین مناطق کم‌فشار بر فراز اقیانوس اطلس شمالی یا جزایر بریتانیا و مناطق پرفشار بر فراز اروپای مرکزی یا شرقی، توده‌های هوایی با منشأ نیمه گرمسیری که برای فصل خیلی گرم هستند، مرتباً در اکتبر 2022 به لوکزامبورگ هدایت می‌شوند.»
 با ثبت دمای 21.8 درجه سانتی گراد در 28/10/2022، و دمای 26 درجه سانتی گراد ثبت شده در 02/10/2011 mi در جایگاه اول رکورد گرم ترین هوا در ماه اکتبر را دارد اکتبر 2022 گرم ترین اکتر در تاریخ لوکزامبورگ است . با این حال، تجربه دمای ملایم در طول ده روز پایانی اکتبر (21/10 تا 31/10) غیر معمول نیست، همانطور که در تاریخچه ایستگاه هواشناسی به ما نشان داده شده است. در واقع، ماه اکتبر دارای حداکثر دمای روزانه >= 20 درجه سانتیگراد در ده روز آخر ماه بوده است:
26/10/2006: 24.0 درجه سانتی گراد
21/10/2012: 22.0 درجه سانتی گراد
22/10/2013: 21.8 درجه سانتی گراد
21/10/1989 21.5 درجه سانتی گراد
23/10/1971: 21.0 درجه سانتی گراد
31/10/2005: 20.8 درجه سانتی گراد
2020/10/21: 20.8 درجه سانتی گراد
31/10/1968: 20.2 درجه سانتی گراد
24/10/2004: 20.0 درجه سانتی گراد