Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

پس از افزایش روز سه شنبه، کمی افت قیمت برای بنزین در روز چهارشنبه

09.11.2022

تغییر جدید قیمت ها در پمپ بنزین های لوکزامبورگ پس از اینکه با افزایش قیمت گازوئیل، SP95 و نفت کوره آغاز شد.
بنابراین از چهارشنبه نوبت بنزین SP98 است که قیمت ها را تغییر دهد.
قیمت بنزین 98 از نیمه شب به ازای هر لیتر 1.972 یورو خواهد بود که افتی معادل 3.9 سنت در هر لیتر دارد.