Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کاهش بیشتر گازوئیل، بنزین و روغن گرمایشی 

10.11.2022

پس از افزایش نسبتاً قابل توجه در ابتدای هفته، برخی از سوخت ها مجدداً در این پنجشنبه کاهش خواهند یافت.
بنزین SP95 از امروز پنجشنبه 7.5 سنت کمتر قیمت خواهد داشت که دو روز قبل از آن افزایش قیمت مشابهی را تجربه کرده بود. قیمت گازوئیل و نفت کوره نیز 6.3 سنت کاهش می یابد.
بنابراین از پنجشنبه، هر لیتر بنزین SP95 حدود 1.723 یورو و هر لیتر گازوئیل 1.825 یورو خواهد بود.
قیمت نفت گرمایش (10 ppm) 1.260 یورو و 50ppm با 1.257 یورو شارژ می شود.