Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

نوع جدید اومیکرون در لوکزامبورگ در حال گسترش است

14.11.2022

به گفته وزیر بهداشت، می توان فرض کرد که یک نوع جدید اومیکرون به تدریج در لوکزامبورگ غالب خواهد شد.
وزیر بهداشت پائولت لنرت این توضیح را در پاسخ به یک سوال پارلمانی از مکس هنگل، نماینده حزب CSV ارائه کرد. این جهش BQ.1 (و نوع فرعی آن BQ.1.1.) است که هفته ها در اروپا گسترش یافته است و می تواند به تدریج جایگزین نوع BA.5 شود.
با این حال، وزیر تصریح کرد که این جهش جدید تنها 13 درصد از ابتلاهای ویروس کرونا را در لوکزامبورگ نشان می‌دهد، اگرچه قبلاً هفت هفته است که در گردش بوده است. بنابراین 242 ابتلا توسط این نوع ثبت شده است.
به گفته وزیر بهداشت ، این ارقام نشان نمی دهد که این نوع جدید بسیار بیشتر از نسخه قبلی قابل انتقال است.
نماینده CSV در سوال خود به ویروس شناسان بین المللی مراجعه کرده بود که نسبت به شیوع گسترده و موج بزرگ جدید کووید هشدار داده بودند.