Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اخطار : این مخمر حاوی قطعات فلزی است

16.11.2022

سازمان ایمنی مواد غذایی فراخوانی را برای برند بیورآل "Bio Hefe" را صادر کرد.
مسئولان نسبت به احتمال خطر وجود اجسام خارجی از نوع فلزی در این مخمر هشدار می دهند.

محصول آسیب دیده به شرح زیر است:
نام: Bio Hefe
نام تجاری: Bioreal
واحد: 42 گرم
تاریخ حداقل دوام (MDD): 20/11/2022
دسته: 4331

اگر جسم خارجی بلعیده شود، خطر خفگی یا آسیب های داخلی را نمی توان رد کرد. فروش در لوکزامبورگ در سطوح مختلف بزرگ و همچنین فروشگاه های دیگر انجام می شود.