Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

پوشش هزینه های روان درمانی توسط CNS

18.11.2022

بودجه سال 2023 برای روان درمانی 26.7 میلیون یورو در نظر گرفته شده است، خدماتی که باید از آوریل بازپرداخت شود. میانجی‌گری‌ها با Fapsylux، فدراسیون روان‌درمانگران لوکزامبورگ همچنان ادامه دارد. رئیس CNS تأکید می کند: «ما باید توافقی پیدا کنیم، حتی اگر این مذاکرات با شکست مواجه شود، باز هم بازپرداخت آن را ادامه می دهیم که قیمت آن توسط یک نهاد خارجی تعیین می شود». 955300 نفر در سال 2023 از پوشش بیمه بهداشت روانی در لوکزامبورگ بهره مند خواهند شد. که دو سوم آن در دوکنشین اعظم و بقیه در خارج از کشور زندگی می کنند.