Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

تغییرات چندین خط اتوبوس در لوکزامبورگ

18.11.2022

به دلیل شروع کار در جاده Trèves به Senningerberg تغییراتی در چندین خط اتوبوس از جمعه تا یک شنبه 6 بعدازظهر انجام می شود که در پی آن خطوط 6 و 16 در نقاط مختلف منحرف خواهند شد و به دلیل این انحراف باید برای تمدید زمان سفر برنامه ریزی کرد.