Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

امید به زندگی در لوکزامبورگ

21.11.2022

از نظر امید به زندگی، زنان لوکزامبورگ مانند همسایگان اروپایی خود هستند: آنها بسیار بیشتر از مردان عمر می کنند.
یورواستات در نشریه ای امید به زندگی زنان و مردان را مقایسه کرد. به نظر می رسد که امید به زندگی به طور کلی برای زنان چهار تا پنج سال بیشتر است.
امید به زندگی دختری که در سال 2020 در لوکزامبورگ به دنیا آمده است 84 سال و شش ماه است، در حالی که این رقم برای یک پسر کمتر از 80 سال است.
با این حال،دوک نشین اعظم بهترین در اروپا نیست. برای داشتن زندگی بسیار طولانی، بهتر است در یک منطقه جنوبی متولد شوید.
یورواستات تایید می کند: «به طور کلی، پسران تازه متولد شده در اسپانیا، ایتالیا و سوئد عمر طولانی تری خواهند داشت. برای دختران، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا خواهد بود.