Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

مبارزه با فقر و ضایعات مواد غذایی

22.11.2022

همه می توانند با حمایت از سنت بوک به عنوان یک داوطلب یا با دادن کمک مالی به نیازمندان کمک کنند.این انجمن خدمات عمومی که سه خواربارفروشی آن در بتمبورگ لوکزامبورگ بگن و لامادلین و چندین هایپر مارکت و فروشگاههای کوچک و اهدا کنندگان خصوصی غذای با کیفیت رایگان ارائه میدهند اما در صورت نزدیک شدن به انقضا از فروش خارج می شوند.
برای اطلاعات تکمیلی در وب سایت centbuttek.lu مراجعه کنید.