Luxembourg
Che Khabar ?

ایرانیان ساکن لوکزامبورگ مخصوصا دانشجویان از سفر به ایران خودداری کنند

23.12.2022

در نشست حضوری وزارت خارجه لوکزامبورگ با انجمن سیمرغ ، وزارت خارجه بعد از توصیه به جامعه ایرانی لوکزامبورگ اعم از شهروند یا مقیم برای سفر نکردن به ایران، متعهد شد که تمامی دانشجویانی که با مشکل تمدید یا اتمام ویزا مشکل دارند، میتوانند به وزارت خارجه مراجعه کنند و ویزا یکساله دریافت کنند.
در این نشست همچنین برای آن دسته از ایرانیانی که با ویزا کوتاه مدت در لوکزامبورگ به سر میبرند نیز بحث شد، تمامی ایرانیانی که از زمان شروع اعتراضات با ویزا کوتاه مدت یا در حال اتمام در لوکزامبورگ به سر میبرند تیز میتوانند با مراجعه به وزارت خارجه ویزا خود را تمدید کنند.
لطفا این موضوع را به تمامی ایرانیان ساکن لوکزامبورگ اطلاع رسانی کنید.