Luxembourg
Che Khabar ?

جلسات روان درمانی از اول فوریه در لوکزامبورگ بازپرداخت خواهد شد

25.01.2023

وزیر امنیت اجتماعی، کلود هاگن، روز سه شنبه اطمینان داد که علیرغم ابهامات قانونی، بازپرداخت جلسات روان درمانی از اول فوریه اجرایی خواهد شد.
در مقررات دوکال بزرگ، قیمت یک جلسه روان درمانی 144 یورو تعیین شده است. برای نوجوانان بازپرداخت کامل و برای بزرگسالان بازپرداخت جزئی خواهد بود.