Luxembourg
Che Khabar ?

یک رای بودن در اتحادیه اروپا کار دشوار یا محالی است

25.01.2023

مارک آنجل، نایب رئیس پارلمان اروپا از هفته گذشته، در مورد نقش جدید خود صحبت می کند.

اولین برداشت شما بعد از انتخابات چه بود؟
باید اعتراف کنم، باعث افتخارم بود. این انتخاب برای لوکزامبورگ هم خوب بود، ما تنها شش کرسی نماینده از 705 نماینده اروپا را داریم و من خوشحالم که اکثریت مطلق را به دست آوردم.

آیا این نشان دهنده اهمیت لوکزامبورگ در نهادهای اروپایی است؟
ما کشور کوچکی هستیم اما در اتحادیه اروپا جایگاه خاصی داریم. ما را به خاطر کارمان جدی می گیرند. ما بهتر از دیگران نیستیم، اما به همان اندازه خوب هستیم. ما لوکزامبورگی ها می دانیم که چگونه در این مواقع سخت بر روی سختی ها پل بسازیم.

چگونه می توان چهره اتحادیه اروپا را پس از رسوایی فساد مالی بازگرداند؟
ما باید روی این دستور کار شفافیت و مبارزه با فساد کار کنیم. رئیس اتحادیه یک طرح 14 ماده ای را منتشر کرده است، همه باید روی آن کار کنند و قهرمان شفافیت باشند. اتحادیه اروپا سال گذشته کار بزرگی انجام داد، اما به دلیل این رسوایی وحشتناک فراموش شد.

موضوعات اصلی که باید تا پایان مأموریت توسعه داده شوند چیست؟
این بستگی به میزان بودجه دارد که در اختیار من قرار خواهد گرفت. اما من مدافع سرسخت اتحاد، برابری هستم: برابری جنسیتی، مبارزه با فقر، کمک به آسیب پذیرترین افراد. من همچنین می خواهم از توسعه پایدار دفاع کنم که ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

آیا دیگر احزاب سوسیالیست هم از این رسوایی تکان خورده اند؟
این رسوایی در صفوف ما اتفاق افتاد، برخی از اعضا سوسیالیست به ما خیانت کردند. اما ما اینجا هستیم تا سخت تر کار کنیم و درستکار بمانیم. من می خواهم اروپا را به جلو ببرم و اطمینان حاصل کنم که راست افراطی از این موقعیت سوء استفاده نمی کند. زیرا آنها هرگز در کنار شهروندان نیست. ما آژانسی برای حمایت از مصرف کننده می خواستیم یا حقوق کارگران پلت فرم را تضمین کند، آنها رای منفی دادند.

در سال 2024، آیا دوباره درخواست خواهید کرد؟
من می خواهم به حرکت اروپا به جلو ادامه دهم، تا خودم را متعهد به اروپای عادلانه تر کنم. من کاندید خواهم شد، امیدوارم حزبم همچنان از من حمایت کند و امیدوار هستم.