Luxembourg
Che Khabar ?

تنها درصد کمی از نامزدها برای انتخابات شهرداری ها تابعیت لوکزامبورگی ندارند

17.04.2023

کاندیداهای خارجی در سراسر لوکزامبورگ به جز در 9 شهرداری با اکثریت نسبی به شدت کمتر نماینده دارند.
اینها عبارتند از: لوکزامبورگ، اشتراسن، اش-سور-آلزت، هسپرانژ، برترانژ، دیفردانژ، والفردانژ، مامر و کوپستال. این شهرداری ها بیشتر از لوکزامبورگی ساکنان خارجی دارند. برترانژ همچنین دارای بیشترین خارجی هایی است که نامزدی خود را برای انتخابات شهرداری در 11 ژوئن آینده تایید کرده اند، 9 نامزد از 52 نامزد.
نرخ خارجی ها در لیست ها نیز در دیفردانژ و شهر لوکزامبورگ حدود 17 درصد است. در پایتخت، که 70 درصد از ساکنان آن ملیت لوکزامبورگی ندارند، این déi Lénk است که با 9 نفر از 27 نامزد، بیشترین خارجی ها را در انتخابات شهرداری ها ارائه می دهد. DP تنها حزب در شهر لوکزامبورگ است که نامزد خارجی ندارد. همین وضعیت در Differdange با حزب déi Lénk که بیشترین کاندیداهای خارجی را ارائه می دهد در حالی که déi Gréng هیچ نامزدی ندارد. حزب déi Konservativ تا به حال اطلاعاتی را بروز نداده است.
CSV و DP تنها احزاب در این 9 شهرداری بالا هستند، که از این لیست ها، DP هیچ نامزدی و CSV فقط 3 نامزد خارجی دارد. LSAP در 8 شهرداری، دزدان دریایی در 3 شهرداری، ADR در 3 شهرداری و کمونیست ها در 1 شهرداری کاندیدای خارجی دارند. همه این احزاب حداقل یک نفر را پیشنهاد می کنند که تابعیت لوکزامبورگ را نداشته باشد در تمام لیست های خود. Déi Lénk همچنین فهرستی در Esch-sur-Alzette دارد که شامل هیچ خارجی نمی شود. حزب Mir d'Vollek قصد دارد 2 نامزد خارجی را در لیست خود در شهر لوکزامبورگ پیشنهاد کند و در کوپستال تنها 1 نامزد از لیست شهروندان تابعیت لوکزامبورگی را ندارد. همچنین در این شهرداری است که نرخ اتباع خارجی در انتخابات با 2 نفر از 33 نامزد، یعنی 6 درصد، کمترین میزان را دارد.
از انسو نیز تقریباً از هر پنج نفر، یک نفر غیر لوکزامبورگی برای شرکت در انتخابات شهرداری های لوکزامبورگ برای رای دادن ثبت نام کرده است.