Luxembourg
Che Khabar ?

بروکسل-لوکزامبورگ در کمتر از دو ساعت؟

26.04.2023

تا سال 2040، خط قطار با پشتیبانی راه آهن ملی لوکزامبورگ باید به ستون اصلی حرکت برای همسایگان بلژیکی ما تبدیل شود. 
معاون نخست وزیر بلژیک، ژرژ گیلکینت، با حفظ سمت وزیر حمل و نقل، می خواهد حمل و نقل بار و همچنین مسافر از طریق راه آهن را ارتقا دهد. 
قطارهای بیشتر، از جمله عصرها یا تعطیلات آخر هفته، قطارهای وقت شناس تر تجهیزات با کیفیت بهتر، ایستگاه های در دسترس تر، با فضاهایی برای دوچرخه، اما همچنین نرخ های جذاب تر در میان مدت.
عصر دوشنبه، وزیر حمل و نقل بلژیک در کنفرانسی در آرلون وعده های زیادی داد. 
در 10 سال آینده، همسایگان بلژیکی ما در واقع نزدیک به 44 میلیارد یورو در راه آهن سرمایه گذاری خواهند کرد. با توجه به واکنش نمایندگان حدود 50000 کارگر فرامرزی بلژیکی که هر روز برای کار به لوکزامبورگ می آیند، وقت آن رسیده است که اقدام صورت گیرد.

بروکسل-لوکزامبورگ در کمتر از دو ساعت؟
ژرژ گیلکینت خوشبینانه می گوید در سال 2030، زمانی که تمام ساخت و ساز ها در نهایت به پایان برسد، قطارهای سریع السیر مسیر لوکزامبورگ و بروکسل را در کمتر از دو ساعت به هم متصل خواهند کرد.