Luxembourg
Che Khabar ?

شرکت های حفاظتی خصوصی ماموریت خود را باید سریعتر آغاز کنند

26.04.2023

وضعیت نگران کننده است، رهگذران دیگر جرات عبور از پارک شهرداری را ندارند.
این همان چیزی است که لیدی پولفر، شهردار پایتخت و سرژ ویلمز، رئیس مجلس، صبح روز چهارشنبه در طی مراسم سنتی صبحانه شهری گفتند. لیدی پولفر در زمینه حملات اخیر در نزدیکی "Kinnekswiss" گفت که نگرش منفی وزارت امنیت داخلی نسبت به دوربین ها غیرقابل توضیح و غیرقابل قبول است.
وی افزود: این چاقوکشی‌های که تقریباً هر روز در اخبار می‌خوانیم نشان می‌دهد که این یک احساس ناامنی نیست، بلکه متأسفانه یک واقعیت است و همچنان منتظر اقداماتی هستیم که نشان می‌دهد در سایر مکان ها نیز بسیار جدی و خطرناکتر تلقی می‌شود." خانم شهردار همچنین افزود : شرکت های حفاظتی خصوصی ماموریت خود را باید سریعتر آغاز کنند.