Luxembourg
Che Khabar ?

یک مرد 41 ساله در ارتباط با پرونده آتش سوزی پناهگاه پناهندگان بازداشت شد

12.05.2023

آتش سوزی بزرگی که عصر سه شنبه در یک پناهگاه پناهندگی در گروندهوف رخ داده بود. در همین ارتباط یک مظنون 41 ساله صبح روز جمعه دستگیر شد.
از آغاز تحقیقات انجام شده توسط پلیس قضایی تحت نظارت دفتر دادستانی دیکیرش، "عناصری حاکی از آتش سوزی عمدی ظاهر شد".
در این ارتباط مظنون "یک مرد 41 ساله سریعا شناسایی شد و صبح امروز دستگیر و به قاضی تحقیق دیکرچ معرفی شد".
قاضی بازپرس مظنون را به «آتش سوزی» متهم کرد و این مرد پس از بازجویی در بازداشت موقت در ندامتگاه صانم قرار گرفت.
دفتر دادستانی عمومی Diekirch یادآوری می کند که طبق قانون، هر کسی که به یک جرم متهم شود، تا زمانی که جرم آنها به طور قانونی توسط دادگاه مورد محاکمه ثابت نشود، بی گناه محسوب می شود.