LuxembourgCheKhabar

افزایش نقش زنان در مدیریت نهادهای عمومی در لوکزامبورگ

19.09.2023

در حال حاضر 37 درصد از اعضای هیئت مدیره نهادهای عمومی لوکزامبورگ توسط خانم‌ها تشکیل شده است. این آمار نشان می‌دهد که نقش زنان در مدیریت نهادهای عمومی در حال افزایش است. هشت سال پیش، حضور زنان در این هیئت‌ها تنها به نسبت بیش از 27 درصد بوده است.
با توجه به گزارشات، درصد حضور زنان نماینده دولت در هیئت‌های مدیره نهادهای عمومی از 30 درصد به 43 درصد افزایش یافته است. اما در مورد شرکت‌های خصوصی، درصد نمایندگی زنان نماینده دولت در هیئت‌های مدیره به 34 درصد می‌رسد.
وزیر اقتصاد، فرانز فایوت، و وزیر ترکیب برابری زنان و مردان، تاینا بوفردینگ، این آمارها را در جلسه شورای دولت ارائه دادند. در این جلسه، نقش زنان در سازمان‌های تصمیم‌گیری نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، بررسی شد.
این افزایش نقش زنان در مدیریت نهادهای عمومی نشان از توجه دولت به ترکیب برابری جنسیتی و تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. امیدواریم که این روند مثبت به پیشرفت و رشد بیشتر در این زمینه منجر گردد.