سیاست :

انتقاد سوسیالیست ها و دزدان دریایی از دولت جدید

جلسه جدید پارلمان با انتقاد از احزاب CSV و DP، دو حزبی که در میانه مذاکرات برای تشکیل دولت جدید هستند، آغاز شد.
برای شروع، حزب دزدان دریایی بنا به ادعایی لوک فریدن (CSV) که طی بحث های ائتلاف تایید کرده بود که امور مالی عمومی خوب نیست، ارائه جزئیاتی در مورد امور مالی عمومی را درخواست کردند. اسناد سازمان بازرسی کل کشور نیز این خبر را تایید می کند.
به گفته دزدان دریایی، این نتیجه گیری ها در تضاد کامل با پیش بینی هایی است که چند ماه پیش به مجلس ارائه شد. بنابراین، حزب اپوزیسیون خواستار شفافیت مطلق و دسترسی فوری به این اسناد است که در جلسات ائتلاف بحث شده است.
حزب LSAP هم که به تازگی در کرسی های اپوزیسیون دولت نشسته است، و قطعی شد که دیگر بخشی از مذاکرات ائتلافی نیست، با ارسال شکایات خود از طریق نامه به رئیس پارلمان، میشل ولتر، همین درخواست را  یعنی دسترسی به گزارش امرو مالی عمومی را مطرح کرد.
به گفته چندین منبع، درخواست شده است که آخرین تحولات هر چه سریعتر برای نمایندگان مجلس ارسال شود. حزب سوسیالیست ها متاسف است و درک نمی کند که چرا نمایندگان منتخب اطلاعات مشابهی با هیئت های شرکت کننده در مذاکرات ائتلاف ندارند، که شامل افراد خاصی است که به طور دموکراتیک انتخاب نشده اند.

ارسال شده در 2 نوامبر 2023