سیاست:

و بالاخره اعضای کابینه وزارت دولت جدید

لوک فریدن، ملقب به «مربی» نخست وزیر دولت بعدی قبل از مراسم تحلیف که برای روز جمعه برنامه ریزی شده است، کابینه وزارت دولت جدید را اعلام خواهد کرد. 
دموکرات لیبرال ها بعنوان حزب اقلیت در دولت، وزارتخانه های بزرگ را به دست می گیرند. با بحران بزرگ لوکزامبورگ در بخش مسکن، این کلود میش که بعنوان وزیر مسکن عملکرد را با آموزش ملی و برنامه ریزی منطقه ای ترکیب خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر سابق دارایی یوریکو بکز مسئولیت وزارتخانه های دفاع، خدمات عمومی، حمل و نقل و برابری جنسیتی را بر عهده خواهد گرفت.
در نهایت، حزب لیبرال دموکرات برای تکمیل "تیم" هفت وزیره خود در یک چیدمان که پانزده وزیر را گرد هم می آورد، دو شگفتی پیش بینی نشده را انتخاب کرده است. اولی؛ اریک تیل (جوان‌ترین شهردار در تاریخ لوکزامبورگ) به عنوان وزیر فرهنگ و نماینده وزیر گردشگری به تیم دولتی خواهد پیوست. و دومی؛ دکتر استفانی اوبرتین، به عنوان وزیر دیجیتالی سازی، آموزش عالی و تحقیقات به قوه مجریه خواهد پیوست.
زاویر بتل، در سمت معاون نخست وزیر، و وزیر وزارتخانه های امور خارجه و اروپا، همکاری، تجارت خارجی و منطقه بزرگ خدمت خواهد کرد. حزب سوسیال مسیحی خلق باید هشت پست وزارتی، از جمله نخست وزیری را اشغال کند: مارتین هانسن (وزیر کشاورزی، مواد غذایی)، لئون گلودن (وزیر امور داخلی)، ژیل روث (وزیر مالی)، الیزابت مارگ (وزیر وزارتخانه های عدالت، روابط با پارلمان و رسانه و ارتباطات) ، سرژ ویلمز (وزیر وزارتخانه های محیط زیست، آب و هوا و تنوع زیستی، خدمات مدنی) و ژرژ میشو (وزیر وزارتخانه های کار/ورزش). مارتین دپرز، بعنوان مشاور ایالتی، وزیر بهداشت خدمت خواهد کرد.
15 نوامبر 2023