"پارسال پرچم ایران و اوکراین بود و امسال پرچم فلسطین و اسرائیل"

لوکزامبورگ - 27 نوامبر 2023

روز شنبه دو تظاهرات مربوط به درگیری بین حماس و اسرائیل در پایتخت لوکزامبورگ برگزار شد. یکی برای درخواست آتش‌بس در غزه سازماندهی شد و دیگری چند صد متر جلوتر برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی که توسط حماس در غزه نگهداری می‌شدند. هر دو گروه، به قول خودشان، خواهان صلح در خاورمیانه بودند و  ابراز تأسف از نبود غرفه اسرائیل در بازار بین الملل امسال شدند. بازار بین المللی بدون اسرائیل برای همه غیرقابل قبول است. در سالهای گذششته یکی از شلوغ ترین غرفه های بازار بین المللی غرفه اسرائیل بود. اما گویا برگزارکنندگان بزار بین الملل امسال به غرفه اسرائیل اجازه شرکت در این نمایشگاه را نداده بودند.
نقطه شروع تظاهرات برای آتش بس در غزه، فیلهارمونی بود: تظاهر کنندگان بعد از تجمع به طرف شهر و میدان کلرفونتین راهپیمایی کردند. در روزهای اخیر دیدن پرچم های فلسطین در خیابان های شهر بیش از پیش به یک عادت تبدیل شده است. به قول یکی از رهگذران دیدن پرچم کشورهای خاورمیانه در لوکزامبورگ به صورت فصلی تبدیل به یک عادت شده است، سال گذشته همه جا پرچم ایران و اوکراین بود و امسال پرچم فلسطین و اسرائیل، ما برای همه دنیا صلح آرزو میکنیم.
جالب اینکه در هر دو گروه هیچ نماینده ای از جامعه اسرائیل دیده نشد.