پلیس بالاخره می تواند تکدی گران را اخراج کند

لوکزامبورگ - 15 دسامبر 2023

با روی کار آمدن دولت جدید اوضاع را برای همه تغییر خواهد کرد. سرانجام همانطور که شورای شهرداری لوکزامبورگ در ابتدای سال برنامه ریزی کرده بود، اخراج تکدی گری در سطح شهر اجرایی خواهد شد.
وزیر جدید پلیس لئون گلودن از حزب سوسیال مسیحی خلق به سادگی تصمیم اتخاذ شده توسط وزیر سابق تاینا بافردینگ از حزب سوسیالیست ها را تغییر داده است و اکنون به پلیس اجازه می دهد تا در زمان های خاص مداخله کند و متکدیان را خیابان ها بیرون کند.
در زملن دولت قبلی شهرداری لوکزامبورگ می خواست مقررات پلیس خود را شدیدتر کند که وزیر سابق آن زمان آن را نپذیرفت.
بنابراین به نظر می رسد جانشین وی، با حفظ سمت وزیر جدید پلیس، روند DP/CSV را در پایتخت دنبال کند و در نهایت مجوز جابجایی افراد خاصی از هفته آینده در خاک پایتخت را صادر کند.
شهردار شهر لوکزامبورگ تاکید کرد که این اقدام متکدیانی را هدف قرار می دهد که در باندهای سازمان یافته فعالیت می کنند.
تصمیم وزیر پلیس برای صدور مجوز اخراج شدیدتر و همچنین ممنوعیت تکدی گری در پایتخت، روند قانونی شهرداری لوکزامبورگ را در برابر امتناع وزیر سابق تاینا بافردینگ باطل می کند.