آیا فراموش کرده اید اظهارنامه مالیاتی خود را در 31 دسامبر 2023 تسلیم کنید؟

لوکزامبورگ - 31 ژانویه 2024

شما تا 31 دسامبر 2023 فرصت داشتید اظهارنامه مالیاتی خود را برای درآمد سال 2022 ارسال کنید. 86.70٪ از مالیات دهندگان این کار را انجام دادند، و چند درصدی که این کار را انجام نداده اند باید منتظر مجازات باشند.
این یکی از خبرهای بزرگ سال 2023 بود: آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی برای درآمد سال 2022، 31 دسامبر تعیین شده بود. فراموش نکنید که سال گذشته در حقیقت تا 31 مارس فرصت داشتید این کار را انجام دهید، اما این فرصت دوباره تا 31 دسامبر تمدید شده بود. 
بنابراین از هر ده نفر، یک نفر اظهارنامه خود را به موقع ارسال نکرده است، اما این رقم همچنان نشان دهنده فشار واقعی در هفته های پایانی سال 2023 است. 
افرادی که دیر دیر اقدام کرده اند باید بدانند که جریمه نقدی "به شدت تاخیر بستگی دارد" حتی ممکن است احضاریه از طرف مراجع قضایی دریافت کنند. اگر اظهارنامه مالیاتی همچنان تنظیم نشده است، سازمان امور مالیاتی میتواند مستقیما با یک پیش فرض از طریق مالیات بر درآمد یا حتی می تواند «تکمیلی برای تسلیم دیرهنگام اظهارنامه» اعمال کند. نتیجه هر چه که باشد، مراقب صندوق های پستی خود باشید، زیرا که مهلت چند روزه فقط برای پرداخت مالیات وضع شده وجود دارد و در صورت تاخیر ممکن است حکم قرار بازداشت یا دعوت به مراجع قضایی دریافت کنید.