صد و شانزده شرکت در ماه مارس اعلام ورشکستگی کردند


28.04.2021

بنابراین تعداد ورشکستگی ها به سطح قبل از همه گیری رسیده است.

تاکنون افزایش قابل توجهی در شرکت هایی که برای پرداخت قبض خودد دچار مشکل هستند مشاهده نشده است. با این حال ، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (STATEC) پیش بینی می کند این وضعیت طی ماه های آینده تغییر کند.علاوه بر ورشکستگی در بخش مالی ، در ماه مارس عمدتا شاهد اعلامیه های صنایع بازرگانی ، هورسکا و فعالیت های علمی بود.علاوه بر 116 ورشکستگی ، 183 تصفیه نیز در ماه مارس رخ داده است.این ارقام توسط وزارت دادگستری توسط STATEC روز چهارشنبه منتشر شد.