بخشی از سقف مرکز خرید Cloche d'or روز سه شنبه فروریخت


04.05.2021

به دنبال فروریختن جزئی سقف ، ورودی اصلی مرکز خرید Cloche d'Or به روی عموم بسته است. این حادثه خوشبختانه هیچ مصدومی برجای نگذاشت.

روز سه شنبه ، بخشی از سقف ورودی مرکز خرید Cloche d'Or ریزش کرد.

بر اساس اطلاعات اولیه ، هیچ کس زخمی نشده است. این حادثه می تواند به شدت وزش باد مرتبط باشد که بعد از ظهر سه شنبه در سراسر کشور می وزد.

به دنبال این حادثه ، ورودی اصلی به روی عموم بسته شده است. ورودی ثانویه باز است.