حزب خواستار احترام به حقوق اساسی است


05.05.2021

پیش از رای گیری در مورد قوانین جدید Covid در اتاق نمایندگان در هفته آینده ، ADR خواسته های روشنی از دولت دارد.

در نامه ای از عصر روز سه شنبه ، آنها خواستار رعایت کلیه حقوق اساسی در رابطه با آزادیهای شخصی در قانون جدید Covid هستند.

این بدان معناست که باید مقررات منع رفت و آمد و محدودیت مهمان در خانه های شخصی برداشته شود و تا زمانی که اقدامات بهداشتی رعایت شود باید به بخش هورکا اجازه داده شود که به صورت عادی کار کند.