مقرهای CSV توسط پلیس قضایی جستجو شد


05.05.2021

پرونده مربوط به انجمن غیرانتفاعی "CSV Frëndeskrees" منجر به عواقب قضایی بیشتری شد.

براساس وب سایت خبری آنلاین "Reporter.lu" ، مقرهای حزب سوسیال خلق مسیحی (CSV) برای دومین بار در چارچوب ماجرای "CSV Frëndeskrees" جستجو شد. دادستانی عمومی هفته گذشته دستور بازرسی را صادر کرد و بعد از ظهر جمعه پلیس قضایی در محل CSV جستجو کرد. سخنگوی قوه قضائیه این اطلاعات را به Reporter.lu تأیید کرد.

ماجرا در مورد انجمن "CSV Frëndeskrees" منجر به استعفا فرانک انگل از ریاست CSV شد.

این پرونده به یک قرارداد کاری مرتبط است که ادعا می شود انگل با این انجمن منعقد کرده است. گفته می شود که این موسسه غیر انتفاعی از اردیبهشت تا دسامبر سال 2020 حقوق و دستمزدی به انگل پرداخت کرده است. در عوض گفته می شود که این شخص متقاضی عضویت در انجمن بوده است. ادعا می شود سو استفاده از دارایی های شرکت صورت گرفته است.