زاویر بتل صبح پنجشنبه واکسینه شد


06.05.2021

نخست وزیر ، زاویر بتل ، واکسن خود را صبح پنجشنبه ساعت 10 صبح در سالن ویکتور هوگو در لیمپرتسبرگ دریافت کرد.

تصاویر نشان می دهد که بتل به وضوح خوشحال است که با افتخار جای "واکسینه شده" خود را در بالای بازوی چپ نشان می دهد.

پس از ثبت نام وی در لیست ساکنان بین 30 تا 54 سال برای داوطلب ساختن واکسن AstraZeneca ، این هفته نوبت نخست وزیر بود. بتل 48 ساله است.