برخورد اتومبیل به درخت بین کوپاستال و کهلن


07.05.2021

در حوالی ظهر روز جمعه ، یک تصادف جدی در CR103 رخ داد. برای اطمینان از مداخله در سرویس های اورژانس ، جاده موقتاً بسته شد.

طبق اطلاعات RTL ، راننده برای جلوگیری از سقوط درخت منحرف شده از طرف کوه به طرف جاده، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

سامو Samu و اورژانس به محل حادثه شتافتند. راننده با جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.